Home

Tax Shelter voor Scale ups

Om particulieren te overtuigen risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen op zoek naar bijkomende financiering, werd in 2016 al de Tax Shelter voor startende ondernemingen/start ups gelanceerd. Via deze fiscale maatregel kunnen particulieren een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 30 of 45% wanneer ze rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap (maximum 4 jaar oud) of via een crowdfundingplatform, startersprivak of openbaar startersfonds.

De Tax Shelter voor start ups bleek meteen een groot succes, en door de Wet van 26 maart 2018 werd de maatregel vanaf aanslagjaar 2019 eindelijk ook uitgebreid naar scale ups (groeibedrijven). Interessant hierbij is dat u als particulier op zoek naar een fiscaal aantrekkelijke investering, zowel rechtstreeks als via erkende crowdfundingplatformen kan investeren.

 

Veelgestelde vragen

1. Wat houdt de nieuwe maatregel precies in?
Vanaf aanslagjaar 2019, kunnen particulieren een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% op het geïnvesteerde bedrag, indien zij rechtstreeks of via een erkend crowdfundingplatform, investeren in nieuwe aandelen van groeibedrijven of scale ups.

Deze maatregel vormt het logische gevolg op de Tax shelter voor start ups die ten hoogste 4 jaar oud zijn. Het doel van de Tax shelter voor scale ups is immers het stimuleren van particuliere investeringen in kleine vennootschappen die meer dan 4 jaar en maximaal 10 jaar oud zijn.

Een kleine vennootschap kan via deze maatregel tot maximaal 500.000 EUR ophalen. Dit bedrag moet wel verminderd worden met het bedrag dat eventueel voordien al door hetzelfde bedrijf werd opgehaald via de Tax shelter voor start ups.

2. Wat is een groeibedrijf/scale up?
Een groeibedrijf of scale up wordt in de Wet van 26 maart 2018 gedefinieerd als een binnenlandse kleine vennootschap of een vennootschap in de Europese Economische Ruimte (EER) met een vaste inrichting in België. Bovendien moet de vennootschap aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • minstens 4 en maximum 10 jaar bestaan;
 • minstens 10 werknemers (voltijds equivalent) tewerkstellen;
 • de voorbije twee boekjaren minstens 10% groei gerealiseerd hebben in werkgelegenheid en/of omzet;
 • kwalificeren als een kleine vennootschap.

Wat is een kleine vennootschap?
Met een “kleine vennootschap” wordt bedoeld dat de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;
 • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 EUR;
 • balanstotaal: 4.500.000 EUR.

3. Zijn er nog andere voorwaarden die moeten worden vervuld?
Er zijn inderdaad nog een aantal randvoorwaarden die moeten voldaan zijn, om recht te hebben op de belastingvermindering:

 • de vennootschap is niet opgericht in het kader van een fusie of een splitsing;
 • de vennootschap is geen beleggings-thesaurie-,financierings-of vastgoedvennootschap;
 • de vennootschap is niet beursgenoteerd;
 • de vennootschap heeft in het verleden geen dividenden uitgekeerd of kapitaalverminderingen doorgevoerd (met uitzondering van een kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies);
 • de ontvangen bedragen mogen niet gebruikt worden voor het verstrekken van leningen, uitkeren van dividenden of aankoop van aandelen;
 • de vennootschap bevindt zich niet in een collectieve insolventieprocedure of in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure;
 • de vennootschap heeft tijdens haar bestaan niet meer dan 500.000 EUR ontvangen in het kader van de Tax shelter voor start ups en de Tax shelter voor scale ups.

4. Wie komt als investeerder in aanmerking?
In principe mag elke Belgische rijksinwoner (onderworpen aan de personenbelasting) of niet-rijksinwoner (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen) investeren in groeibedrijven via de Tax shelter (voor startups en scale ups).

5. Wie is als investeerder uitgesloten?
Zoals dit ook het geval is voor start ups, zijn een aantal categorieën van investeerders, ook uitdrukkelijk van het fiscaal voordeel van de Tax shelter voor scale ups uitgesloten:

 • de bedrijfsleider van de vennootschap, tenzij hij hiervoor geen vergoeding verkrijgt (aan deze laatste voorwaarde moet gedurende 48 maanden na de investering worden voldaan);
 • de vaste vertegenwoordigers van een andere vennootschap die optreden als bestuurders, zaakvoerders of een gelijksoortige functie in de vennootschap;
 • wie op het ogenblik van de investering aandeelhouder is van een vennootschap waarmee het groeibedrijf een aannemings-of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten waarbij deze andere vennootschap er zich toe verbonden heeft tegen vergoeding een leidende rol van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen binnen het groeibedrijf.

Familieleden van de oprichters en de werknemers van de onderneming kunnen daarentegen wel het voordeel genieten wanneer ze in de onderneming investeren.

6. Over welke investeringen gaat het?
Het moet gaan om een investering in geld bij een kapitaalverhoging van een groeibedrijf tijdens het vijfde tot en met het tiende jaar na oprichting. Om recht te hebben op het fiscale voordeel, moet het bedrag volledig worden volstort.

Het moet bovendien gaan om vers kapitaal in de vennootschap. De aankoop van reeds bestaande aandelen komt dus niet in aanmerking. Enkel inbrengen in geld komen in aanmerking: een inbreng in natura is met andere woorden niet mogelijk, net zomin als schuldeffecten en andere financiële instrumenten (zoals options en warrants).

7. Geldt deze maatregel onbeperkt het bedrag dat men als particuliere belegger investeert?
Het bedrag dat u als investeerder via de Tax Shelter voor start ups en scale ups samen kan investeren, is beperkt tot een maximum van 100.000 EUR per jaar.

De belastingvermindering geldt ook niet voor het gedeelte van de investering waarmee u als investeerder meer dan 30% van het kapitaal van de vennootschap zou verwerven. Als deze drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

8. Wat is het fiscale voordeel?
Investeringen in groeibedrijven geven, zoals gezegd, recht op een belastingvermindering in de personenbelasting gelijk aan 25% van de investering. De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terug betaalbaar noch overdraagbaar.

In de praktijk: u kan via de Tax shelter voor scale ups maximaal 25.000 EUR (25% van 100.000 EUR) recupereren van de personenbelasting die u in een bepaald aanslagjaar verschuldigd bent. Indien u een belangrijke investering in een scale up via de Tax shelter overweegt, is het dan ook van belang om in te schatten hoe veel personenbelasting u in principe verschuldigd zal zijn, in het jaar dat u de investering plant.

9. Een fiscale rugzak van € 500.000?
De uitbreiding van de Tax Shelter-maatregel betekent voor startende ondernemingen en groeibedrijven inderdaad een interessante, bijkomende mogelijkheid om kapitaal op te halen. Elke kleine vennootschap, die aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kan nu immers rekenen op een extra “fiscale rugzak” van 500.000 EUR: in de startup-fase (eerste vier jaar) kan de vennootschap tot 250.000 EUR ophalen, waarna ze in de scale up-fase nogmaals 250.000 EUR kan ophalen.

10. Hoe investeren?
U kan op verschillende manieren investeren in aandelen van groeibedrijven: rechtstreeks, door het verwerven van nieuwe aandelen van die vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform of onrechtstreeks via een financieringsvehikel.

Zowel de rechtstreekse investeringen op een crowdfundingplatform als de investeringen via een financieringsvehikel moeten gebeuren op een erkend/vergund crowdfundingplatform dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • een Belgisch platform of een platform naar het recht van een andere lidstaat van de EER, dat als alternatieve-financieringsplatform is vergund door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten);
 • of wordt uitgebaat door een Belgische gereglementeerde onderneming of een gereglementeerde onderneming naar het recht van een andere lidstaat van de EER, die, op grond van haar statuut, een dergelijke activiteit mag verrichten, conform de crowdfundingwet.
  Deze erkende/vergunde platformen kunnen geraadpleegd worden op de website van FSMA op de volgende 2 lijsten:
 • alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België;
 • gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve financieringsdiensten te verrichten.

Op 4 december 2018 zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden, zich richten op projecten in Vlaanderen en waar deze maatregel kan worden toegepast: Bolero Crowdfunding, Spreds en LITA.co.

11. Hoe gebeurt de aangifte/aanvraag van de belastingvermindering?
De investeerder moet documenten die jaarlijks worden opgesteld door (naargelang het geval) het groeibedrijf of het financieringsvehikel, ter beschikking houden van de administratie.
Moeten worden opgesteld:

 • een document voor het jaar van verwerving van de nieuwe aandelen van het groeibedrijf of van de nieuwe beleggingsinstrumenten;
 • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar waarvoor de belastingvermindering wordt verleend.

Het eerste document bevestigt:

 • dat de voorwaarden voor het verlenen van de belastingvermindering zijn voldaan,
 • dat de investeerder de aandelen of beleggingsinstrumenten in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft,
 • en deze op het einde van dat belastbaar tijdperk nog in het bezit heeft.

Het document van elk van de vier volgende jaren bevestigt dat de investeerder de aandelen of beleggingsinstrumenten nog in zijn bezit heeft.
Een (nog te verschijnen) koninklijk besluit zal bepalen op welke wijze deze bewijzen moeten worden geleverd evenals het bewijs dat het groeibedrijf voldoet aan de criteria inzake jaaromzet en voltijdse equivalenten.

More by author(s)   Follow us at LinkedIn More on subject(s)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte