Home

Omgevingsrecht en vastgoedontwikkeling

Agio is uw partner m.b.t. tot alle aspecten van het publiek en bestuursrecht en heeft ruime ervaring in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren en in alle procedures die daarmee verband houden: (gemengde) stadsontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten van (boven)lokaal niveau, residentieel, verkavelingen, KMO-ontwikkelingen, hernieuwbare energie (windturbines, zonnepanelen,…), kleinhandel, logistiek, vrije tijd, hotels, zorg, industrieel,…

Omgevingsrecht – bijstand in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure (stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden, ingedeelde inrichtingen…) (met inbegrip van milieueffectenrapportage, erfgoed, natuur…), ruimtelijke planning, bezwaar in kader van openbaar onderzoek, beroepen bij de Deputatie, omgevingsvergunningscommissies, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving

Onteigeningsrecht – begeleiding in het kader van onteigening door de overheid of minnelijke verwerving van gronden om onteigeningsprocedures te vermijden

Grondwettelijk recht – advies over grondwettelijk en Europeesrechtelijk beschermde grondrechten, bijstand in procedures voor het Grondwettelijk Hof

Energierecht – advisering m.b.t. het regelgevend kader en het beleid (o.a. de regulatoren) rond energie

Vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties - bijstand bij alle juridische aspecten verbonden aan vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties (due diligence,...) in alle sectoren

Algemeen (economisch) publiek- en bestuursrecht - advies aan elke overheid en private partij met betrekking tot alle thema's van (economisch) publiek- en bestuursrecht (gemeente (Decreet Lokaal Bestuur), provincie (Provinciedecreet), regionaal en federaal, verzelfstandiging (autonome gemeentebedrijven,...), algemeen publiek- en bestuursrecht (openbaarheid van bestuur, administratief toezicht en procedures, privacy,...))

Litige – In geval van betwistingen, staan wij u bij in alle administratieve en gerechtelijke procedures (Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, gewone rechtbanken, strafrechtelijke procedure, Grondwettelijk Hof, Europese rechtscolleges,…)

Contacteer ons nu voor:

 • Omgevingsvergunningen
 • Ruimtelijke planning
 • Stedenbouw
 • Milieu (o.a. bodemverontreiniging)
 • Onteigeningsrecht
 • Grondwettelijk recht
 • Energierecht
 • Vastgoedontwikkeling
 • Vastgoedtransacties
 • Algemeen (economisch) publiek- en bestuursrecht
 • Procedures
 • Bouwrecht

Blijf op de hoogte