Home

Belgische Biljartbond verstoort vrije mededinging op de markt van de verkoop van biljartlakens in België

Vennoten Tist Schoeters en Jonathan Himpe vertegenwoordigden met succes BC Mister 100 – biljartclub van biljartlegende Raymond Ceulemans – in een procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De inzet

De Inzet? Vrije mededinging op de markt van verkoop van biljartlakens in België en het tenietdoen van talloze forfaitnederlagen die door de Koninklijke Belgische Biljartbond waren opgelegd aan spelers van de club wegens het spelen van wedstrijden op niet-goedgekeurde (synthetische) biljartlakens.

 

Het arrest van 14 mei 2019

In een bijzonder gemotiveerd arrest van 14 mei 2019 heeft het BAS geoordeeld dat de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB) misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie door categoriek slechts één bepaald merk van biljartlakens toe te laten voor de door haar georganiseerde wedstrijden (waardoor de vrije mededinging werd verstoord op de aanverwante markt van verkoop van biljartlakens in België).

Dergelijke restrictieve mededingingspraktijken werden door het BAS, bij gebrek aan enige objectieve rechtvaardigingsgrond, uitdrukkelijk strijdig bevonden met het nationaal en het Europees mededingingsrecht (cf. artikelen IV.1 WER en 102 VWEU), welke regels nota bene niet enkel de private belangen maar wel de openbare orde aanbelangen.

Niet onbelangrijk is dat het BAS in haar motivering ook laat uitschijnen dat haar conclusie niet anders zou zijn geweest indien de sportfederatie enkel wollen lakens zou goedkeuren, nu de objectieve noodzaak van het gebruik van deze fabricagestof al evenmin werd aangetoond. Zo is het voor het BAS geenszins bewezen dat synthetische lakens een negatieve invloed zouden hebben op de loop van de bal en/of zouden kunnen leiden tot competitievervalsing. Integendeel, het BAS diende zelfs vast te stellen dat er in het buitenland wel talloze officiële wedstrijden op synthetische lakens worden gespeeld waaruit net mag blijken dat de door de sportfederatie gehanteerde praktijken een willekeurig karakter hebben en dus niet objectief verantwoord kunnen worden.

 

Relevantie

De relevantie en het belang van deze beslissing kan niet worden overschat, nu er nogmaals een duidelijk standpunt werd ingenomen betreffende de toepassing van het mededingingsrecht binnen de sport (i.h.b. met betrekking tot het te hanteren materiaal). Dit arrest zal ongetwijfeld nog zijn belang hebben in toekomstige procedures voor sporttribunalen.

De integrale beslissing zal weldra worden bekendgemaakt via de website van het BAS.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte