Home

Gedragscode tussen banken en zelfstandige bankagenten

Op 12 juli 2017 werd tussen Febelfin, de bankenfederatie, en het BZB en Fedafin, de beroepsverenigingen van de zelfstandige bankagenten, een gedragscode ondertekend.

Deze gedragscode bevat enkele richtlijnen met betrekking tot de precontractuele onderhandelingen, die ten gunste komen van alle ondernemers die na 1 januari 2018 de sprong willen wagen en bankagent worden.

De gedragscode bevat evenwel ook een aantal afspraken die invloed kunnen hebben op bestaande bankagentuurovereenkomsten.

De drie belangrijkste principes zijn de volgende:

1. Indien de agentuurovereenkomst wordt gesloten met een rechtspersoon met meerdere aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders,  zullen de banken erover waken dat fouten, die toerekenbaar zijn aan één aandeelhouder, zaakvoerder of bestuurder, niet automatisch worden toegerekend aan de andere aandeelhouder, zaakvoerder of bestuurder.

2. Indien een uitwinningsvergoeding is verschuldigd bij beëindiging van de agentuurovereenkomst, is het aangewezen dat de bank overgaat tot uitbetaling van het niet-betwiste gedeelte daarvan binnen een redelijke termijn en maximaal 3 maanden na de overeenstemming over het niet-betwiste gedeelte.

3. De banken erkennen dat, als de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn, zij mogelijk een bijkomende schadevergoeding dienen te betalen bij de verbreking van de agentuurovereenkomst. Indien van toepassing, engageren de banken zich de betaling ervan binnen een redelijke termijn te doen.

Vooral het laatste punt is belangrijk, aangezien hierover in België nog steeds veel discussie bestond, ondanks het nochtans duidelijke arrest van het Europese Hof van Justitie van 3 december 2015, naar aanleiding van een prejudiciële vraag die gesteld werd door het Hof van Beroep te Brussel in een dossier over een Citibank-agent.

De bijkomende schade kan slaan op opzegvergoedingen die aan het personeel moeten betaald worden, niet-afgeschreven investeringen, of andere schade veroorzaakt door de opzegging die niet werd vergoed met de uitwinningsvergoeding.

Het blijft een gedragscode zonder concrete bepalingen wat betreft de afdwingbaarheid ervan, maar het is alvast een stap in de richting van meer bescherming van de bankagent.

De gedragscode treedt in werking op 1 januari 2018.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte