Home

Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 1 mei

Op 4 april 2019 verscheen het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het Belgisch Staatsblad. Het treedt grotendeels in werking vanaf 1 mei 2019 en beoogt het vennootschaps- en verenigingsrecht moderner, coherenter en competitiever te maken. De nieuwe regelgeving zal een impact hebben op de werking van zowel reeds bestaande als nieuwe vennootschappen. De meest ingrijpende wijziging is ongetwijfeld de vermindering van het aantal vennootschapsvormen van 17 naar 4 (de maatschap, de BV, de NV en de CV). Ook wordt de bestuurdersaansprakelijkheid zeer ernstig hervormd en is er voor de oprichting van een BV niet langer een startkapitaal vereist, maar zal de ondernemer via een business plan zelf moeten bepalen hoeveel kapitaal de op te starten vennootschap nodig heeft. Met het nieuwe wetboek worden er eveneens wijzigingen aan de geschillenregeling tussen vennoten ingevoerd. Er is ook gesleuteld aan de wijze van ontbinding en vereffening van vennootschappen. Lige zal in navolgende topic telkens één van deze voornaamste wijzigingen kort toelichten waarin wordt stilgestaan bij de belangrijkste veranderingen die het nieuwe wetboek met zich meebrengt en die van belang zijn voor de ondernemer.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte